Klauzula informacyjna RADOMED – CENTRUM DIAGNOSTYCZNE sp. z o.o.

 

W związku z usługami świadczonymi na rzecz Pacjentów przez RADOMED – CENTRUM
DIAGNOSTYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, spółka ta jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).

 

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest RADOMED – CENTRUM DIAGNOSTYCZNE spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Świętego Piotra 1, 48-300 Nysa,
  REGON: 240632702, NIP: 9542599475, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS
  0000284864, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości
  50.000,00 zł (dalej: Administrator).
 2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można
  skontaktować się pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej *lub
  mailowo pod adresem rezonans@radomed.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
  skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
  brzostowicz@radomed.pl
 4. Administrator przetwarza:
  1. dane osobowe Pacjentów w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej
   i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami
   opieki zdrowotnej, jak również w celu prowadzenia dokumentacji medycznej; dane te
   przetwarzane są przez Administratora w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit.
   c RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
   (dalej: Ustawa o działalności leczniczej) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
   o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: Ustawa o prawach pacjenta
   i Rzeczniku Praw Pacjenta), z których to ustaw wynikają szczególne obowiązki
   prawne spoczywające na Administratorze; szczególne kategorie danych osobowych
   są przetwarzane przez Administratora w oparciu o podstawę prawną z art. 9 ust. 2 lit.
   h RODO w zw. z odpowiednimi przepisami Ustawy o działalności leczniczej oraz
   Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. dane osobowe Pacjentów mogą być także przetwarzane w celu przesyłania wyników
   badań Pacjentom oraz kontaktu telefonicznego z Pacjentem; dane te są przetwarzane
   przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w oparciu o udzieloną
   zgodę.
  3. dane osobowe osób upoważnionych przetwarzane są w celu wydania wyników
   badań. Dane osobowe zostały pozyskane od Pacjenta, który dokonał upoważnienia do
   odbioru wyników badań. Dane te przetwarzane są przez Administratora w oparciu o
   podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o prawach
   pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy
  odpowiednich przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zrealizowania celów,
  o których mowa w pkt. 3.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okresy przechowywania
  dokumentacji medycznej przewidziane w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta. Dane, o których mowa w pkt. 3 lit. b będą przetwarzane do momentu wycofania
  zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do wskazanego
   podmiotu,
  6. wycofania zgody, w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3 lit. b, bez wpływu na
   zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt
  z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
 10. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany, ani w celu profilowania.
 11. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z przepisami prawa.